Potrebna dokumentacija

Prilikom podnošenja zahtjeva za leasing, potrebno je pripremiti ponudu dobavljača, popuniti Zahtjev za leasing (Zahtjev za leasing za pravnu osobu , Zahtjev za leasing za fizičku osobu) te obrazac Stanje kreditne zaduženosti . Dodatne informacije o popratnoj dokumentaciji možete zatražiti na info@pbz-leasing.hr .

Trgovačka društva / ustanove

 • Preslika izvatka iz sudskog registra
 • BON 2 (ne stariji od 15 dana)
 • preslika prijave poreza na dobit, bilanca, račun dobiti i gubitka za prethodnu godinu
 • godišnje financijsko izvješće
 • obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
 • preslika potpisnog kartona ili preslika kartice žiro-računa
 • preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje
 • original izjava za HROK

Obrtnici

 • preslika obrtnice
 • BON 2 (ne stariji od 15 dana)
 • preslika rješenja iz obrtnog registra
 • preslika rješenja o ostvarenom dohotku za prethodno razdoblje
 • podaci o primicima i izdacima u tekućoj godini
 • preslika potpisnog kartona ili preslika kartice žiro računa
 • preslika osobne iskaznice vlasnika
 • original Izjava za HROK

Osobe u stalnom radnom odnosu

 • preslika osobne iskaznice
 • preslika isplatnih lista za prethodna 3 mjeseca ili izvodi s tekućeg računa za prethodna 3 mjeseca
 • original Izjava za HROK

Slobodne profesije (umjetnici, novinari i sl.)

 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o primanjima (ugovor o djelu i ostali honorarni primici)
 • preslika rješenja o ostvarenom dohotku za prethodno razdoblje
 • potvrda banke (stanje na računu za prethodnih 6 mjeseci)
 • original Izjava za HROK

Pomorci

 • preslika pomorske knjižice - matrikula
 • preslika ugovora o radu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslike isplatnih lista za prethodna 3 mjeseca
 • original Izjava za HROK

Poljoprivrednici

 • preslika rješenja o upisu OPG-a u upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • preslika potvrde o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika
 • potvrda banke (stanje računa s prometom za prethodnih 6 mjeseci) ili BON2
 • preslika kartice žiro-računa ili potpisnog kartona
 • preslika rješenja o ostvarenom dohotku za prethodno razdoblje
 • podaci o primicima i izdacima u tekućoj godini
 • preslika osobne iskaznice nositelja gospodarstva
 • original Izjava za HROK

Nakon provjere boniteta određuju se dodatni instrumenti osiguranja plaćanja.

info@pbz-leasing.hr