Euro

Informacije o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Poštovani/a,

s obzirom na to da dana 1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj, u nastavku Vas obavještavamo o bitnim elementima preračunavanja koje će se primijeniti u konverziji valute hrvatske kune u euro (dalje u tekstu: konverzija), razdoblju dvojnog iskazivanja propisanom Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon), kao i o drugim bitnim informacijama vezanim uz uvođenje eura kao službene valute.

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE  

PBZ-LEASING d.o.o. će na dan uvođenja eura kao službene valute automatski i bez naknade provesti konverziju kunskih sredstava prema sklopljenom ugovoru o leasingu po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi

1 euro = 7,53450 kuna.

Preračunavanje i zaokruživanje PBZ-LEASING d.o.o. će provesti primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje definiranog člankom 14. Zakona.

Fiksni tečaj konverzije je javno objavljen Odlukom Vlade Republike Hrvatske o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, koja je Odluka objavljena u Narodnim Novinama broj 85/22 od dana 22. srpnja 2022. godine, te se ista može pronaći na službenoj internetskoj stranici Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1302.html.

OPĆA PRAVILA PRERAČUNAVANJA I ZAOKRUŽIVANJA CIJENA I DRUGIH NOVČANIH ISKAZA VRIJEDNOSTI PREMA ZAKONU

PBZ-LEASING d.o.o će preračunavanje provesti prema pravilu za preračunavanje i zaokruživanje propisanom člankom 14. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, koji glasi:

 • Preračunavanje se provodi primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz članaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1103/97, i to na dvije decimale, a na temelju treće decimale.
 • Pri preračunavanju iz prethodnog stavka sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz članaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1103/97 primjenjuje se sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja:
  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

OPĆENITI UTJECAJ PRERAČUNAVANJA NA PRAVA I OBVEZA KLIJENTA IZ UGOVORNOG ODNOSA

Na dan uvođenja eura kao službene valute PBZ-LEASING d.o.o. će po svim ugovorima o leasingu u kunama provesti konverziju iz valute kune u valutu euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije navedenog u ovoj obavijesti, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona te će primatelji leasinga nadalje sve svoje obveze po ugovoru o leasingu plaćati u eurima.

Kod ugovora o leasingu u kuni fiksni tečaj konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje primjenjuju se na:

 • nedospjeli iznos glavnice u kuni
 • dospjeli obračunati, a neplaćeni iznos glavnice u kuni
 • ostale nedospjele iznose u kuni koji proizlaze iz ugovornog odnosa i
 • ostale dospjele obračunate, a neplaćene iznose u kuni koji proizlaze iz ugovornog odnosa.

Prethodno navedeni iznosi bit će konvertirani u EUR primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije, te zaokruživanjem dobivenog iznosa na dvije decimale

Kod ugovora o leasingu u kuni s valutnom klauzulom u euru, svi iznosi koji proizlaze iz ugovornog odnosa, a iskazani su u euru nakon dana uvođenja eura ostaju u euru kako je bilo ugovoreno prije dana uvođenja eura.

OPĆENITE INFORMACIJE O RAZDOBLJU DVOJNOG ISKAZIVANJA CIJENA I OBVEZAMA PBZ-LEASINGA 

PBZ-LEASING d.o.o. će kao pružatelj financijskih usluga u razdoblju dvojnog iskazivanja (razdoblje od 5.9.2022. do 31.12.2023. godine) dvojno iskazivati bitne informacije za potrošače koji su korisnici njihovih usluga. Bitnim informacijama se smatra tarifa naknada, a kod ugovora o leasingu u kuni koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura smatraju se sljedeće cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti:

 1. kod financijskog leasinga – iznos učešća, iznos leasing rate, trošak obrade ugovora i otkupna vrijednost objekta leasinga
 2. kod operativnog leasinga – iznos jamčevine, iznos leasing obroka i trošak obrade ugovora
 3. kod ugovora o financijskom i operativnom leasingu sljedeći iznosi u predugovornom dokumentu: iznos učešća odnosno jamčevine, iznos leasing rate, trošak obrade ugovora i otkupna vrijednost objekta leasinga.

Uz dvojno iskazivanje cijena i novčanih iznosa PBZ-LEASING d.o.o. će prikazati i fiksni tečaj konverzije

Cjenik Naknada i drugih troškova za potrošače objavljen je na www.pbz-leasing.hr

UTJECAJ KONVERZIJE NA UGOVORE O LEASINGU KOJI SU PRIJE DATUMA UVOĐENJA EURA UGOVORENI U KUNAMA, EURIMA, DRUGIM VALUTAMA ILI U KUNAMA S VALUTNOM KLAUZULOM  

Kako bi se osigurala primjena načela neprekidnosti ugovora kod  ugovora o leasingu u kunama na dan uvođenja eura Društvo će iznose iz tih ugovora preračunati iz kune u euro.  

Fiksni tečaj konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje kod ugovora o leasingu u kuni primjenjuju se na:

 • nedospjeli iznos glavnice u kuni
 • dospjeli obračunati, a neplaćeni iznos glavnice u kuni
 • ostale nedospjele iznose u kuni koji proizlaze iz ugovornog odnosa i
 • ostale dospjele obračunate, a neplaćene iznose u kuni koji proizlaze iz ugovornog odnosa

Iznimno od tog pravila, kod ugovora o leasingu u kuni s valutnom klauzulom u euru svi iznosi koji proizlaze iz ugovornog odnosa a iskazani su u euru ostaju u euru kako je bilo ugovoreno prije dana uvođenja eura.

Kod ugovora o leasingu koji su ugovoreni s fiksnom kamatnom stopom tijekom cijelog razdoblja otplate, kamatna stopa neće se mijenjati.

U ugovorima kod kojih je ugovorena promjenjiva kamatna stopa parametar se neće mijenjati, osim u slučajevima gdje je kao parametar korištena Nacionalna referentna stopa (NRS) za kunu. Nakon dana uvođenja eura kao parametar za izračun promjenjive kamatne stope umjesto NRS-a za kunu koristit će se referentna kamatna stopa za euro odgovarajućeg obuhvata i ročnosti. Navedene promjene neće dovesti do porasta kamatnih stopa zbog uvođenja eura.

INFORMACIJA O INDIVIDUALNOJ OBAVIJESTI

PBZ-LEASING d.o.o. će u roku od 30 dana od datuma uvođenja eura svakom klijentu koji ima zaključen ugovor o leasingu na koji će se primijeniti konverzija, dostaviti individualnu obavijest o provedenom preračunavanju u odnosu na zaključeni ugovor o leasingu.

Individualna obavijest će sadržavati preračunato stanje duga na određeni datum po izboru pružatelja leasing usluge, koji ne može biti raniji od dana uvođenja eura, a za stanja koja su do dana uvođenja eura bila izražena u kunama.  

Preračunato stanje duga za primatelja leasinga kod financijskog leasinga obuhvaća:

- učešće

- leasing ratu

- stanje neotplaćene glavnice na dan uvođenja eura (na dan 1.1.2023.)

- otkupnu vrijednost objekta leasinga te

- stanje neplaćenih dospjelih obveza u HRK prije datuma uvođenja eura (na dan 31.12.2022.).

Preračunato stanje duga za primatelja leasinga kod operativnog leasinga obuhvaća:

- jamčevinu (ukoliko je ugovorena)

- posebnu najamninu (ukoliko je ugovorena)

- leasing obrok

- ostatak vrijednosti te

- stanje neplaćenih dospjelih obveza u HRK prije datuma uvođenja eura (na dan 31.12.2022.).

TEMELJNA NAČELA UVOĐENJA EURA

U postupku uvođenja eura primjenjuju se načelo zaštite potrošača, načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena, načelo neprekidnosti pravnih instrumenata, načelo učinkovitosti i ekonomičnosti te načelo transparentnosti i informiranosti. 

ETIČKI KODEKS

U cilju zaštite potrošača svaki poslovni subjekt može pristupiti Etičkom kodeksu čime se obvezuje da pri konverziji neće postupati suprotno interesima potrošača te da neće doći do neopravdanog povećanja cijena uzrokovanih uvođenjem eura.  

Popis aktivnih poslovnih subjekata koji su pristupili Etičkom kodeksu za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj bit će javno dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr.

PBZ-LEASING d.o.o. je pristupio Etičkom kodeksu za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

SAZNAJTE VIŠE

Više informacija o uvođenju eura kao službene nacionalne valute potražite na  www.euro.hr.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirat e-poštom na euro@pbz-leasing.hr 

S poštovanjem,

 

PBZ-LEASING d.o.o.

Postavke pristupačnosti