Dokumentacija

Prilikom podnošenja zahtjeva za leasing, potrebno je pripremiti ponudu dobavljača, popuniti Zahtjev za leasing te obrazac Stanje kreditne zaduženosti. Zahtjev za leasing i obrazac Stanje kreditne zaduženosti možete zatražiti na: info@pbz-leasing.hr .

Trgovačka društva / ustanove

 • izjava za HROK
 • preslika izvatka iz sudskog registra
 • BON 2 (ne stariji od 15 dana) u originalu
 • preslika prijave poreza na dobit, bilanca, račun dobiti i gubitka za prethodnu godinu
 • obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
 • preslika potpisnog kartona ili preslika kartice žiro-računa
 • preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje
 • preslika kartice tekućeg računa osobe ovlaštene za zastupanje tvrtke ili jamca

Obrtnici

 • izjava za HROK
 • preslika obrtnice
 • BON 2 (ne stariji od 15 dana) u originalu
 • preslika rješenja iz obrtnog registra
 • preslika rješenja o ostvarenom dohotku ili prijava poreza za prethodno razdoblje
 • podaci o primicima i izdacima u tekućoj godini
 • preslika potpisnog kartona ili preslika kartice žiro računa
 • preslika osobne iskaznice vlasnika

Osobe u stalnom radnom odnosu

 • izjava za HROK
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika isplatnih lista za prethodna 3 mjeseca ili izvodi s tekućeg računa za prethodna 3 mjeseca
 • preslika kartice tekućeg računa

Slobodne profesije (umjetnici, novinari i sl.)

 • izjava za HROK
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o primanjima (ugovor o djelu i ostali honorarni primici)
 • preslika rješenja o ostvarenom dohotku ili prijava poreza za prethodno razdoblje
 • potvrda banke (stanje na računu za prethodnih 6 mjeseci)
 • preslika kartice žiro ili tekućeg računa

Pomorci

 • izjava za HROK
 • preslika pomorske knjižice - matrikula
 • preslika ugovora o radu
 • preslika osobne iskaznice
 • preslike isplatnih lista za prethodna 3 mjeseca ili stanje računa s prometom za prethodnih 6 mjeseci
 • preslika broja deviznog i tekućeg računa, te popis opunomoćenika kod matične banke

Poljoprivrednici

 • izjava za HROK
 • preslika rješenja o upisu OPG-a u upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • preslika potvrde o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika
 • potvrda banke (stanje računa s prometom za prethodnih 6 mjeseci) ili BON2
 • preslika kartice žiro-računa ili potpisnog kartona
 • preslika rješenja o ostvarenom dohotku za prethodno razdoblje
 • podaci o primicima i izdacima u tekućoj godini
 • preslika osobne iskaznice nositelja gospodarstva
 • preslika kartice tekućeg računa nositelja gospodarstva

Nakon provjere boniteta po potrebi se određuje dodatna dokumentacija i instrumenti osiguranja plaćanja.

info@pbz-leasing.hr